ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

ಬೈಬಲ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ಶಿಕಾಜಾಯ್‌?

ಸಂಸಾರಾ ಭಂವಾರಿ ಲಾಖಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಲೊಕಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂಚಾ ವ್ಹಡ್‌ ಸವಾಲಾಂಕ್‌ ಬೈಬಲ್‌ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹಾಂಚಾ ಪೈಕಿ ತುಮಿಂ ಏಕ್‌ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್‌ ಗೀ?

ಏಕ್‌ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್‌ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ?

ಸಂಸಾರಾ ಭಂವಾರಿ ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಾಣಿಂ ಲಾಭೊಂವ್ಚಾ ಫುಂಕ್ಯಾ ಬೈಬಲ್‌ ಶಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್‌ ಫಾಮಾದ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದಾಚೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್‌ ಘೆಯಾತ್‌.

ರಾಜ್‌ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ್‌ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ?

ಭಿತರ್‌ ಯೇವ್ನ್ ತುಮಿಂಚ್‌ ಸಮ್ಜೊನ್‌ ಘೆಯಾತ್‌.

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್‌ ವಿನಂತಿ

ತುಮ್ಚಾ ಅನ್ಕೂಲಾಚಾ ವೇಳ್‌ ಆನಿಂ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ ಫು೦ಕ್ಯಾ ಬೈಬಲ್‌ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಘೆಯಾತ್‌.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.