ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ—ಸುವಾರ್ತಾ ವಾಂಟುಂಕ್‌ ಸಂಘಟಿತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌

100 ವರ್ಸಾ೦ಕೀ ಮಿಕ್ವೊನ್‌, ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ—ಸುವಾರ್ತಾ ವಾಂಟುಂಕ್‌ ಸಂಘಟಿತ್‌ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌. ಶೆ೦ಬರಾಗಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಭಾಸಾನಿ ಬರಿ ಖಬರ್‌ ಲಾಭಯ್ತಾತ್‌ ಆನಿಂ 200 ಪ್ರಾಸ್‌ ಚಡಿತ್‌ ಗಾಂವಾನಿಂ ವಾಂಟ್ತಾತ್‌. ಹೆಂ ಕಾಮ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ಗರ್ಜೆಚೆಂ? ಜಾಗತಿಕ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್‌ ಹೆಂ ಕಶೆ೦ ಸಾಧ್‌ ಜಾಲಾಂ? ಚೀತ್‌ ಮೋತ್‌ ದಿವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್‌ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ್‌ ಪಳಯ್ತಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್‌ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯೊ.