ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

‘ಸರ್ವ್‌ ದೆಸಾಂ ಭಾಸೊ ಆನಿಂ ಕುಳ್ಯಾ೦ಕ್‌ ಬರಿ ಖಬರ್‌’

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಭವರಿಂ ಸುಮಾರ್‌ 6,700 ಭಾಸೊ ಉಲೈತಾನಾ, ಬೈಬಲ್‌ ಸತಾಂಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್‌ ಪರ್ಗಟುಂಕ್‌ ಭಾಷಾಂತರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಅಸಲೊ ಜಾಗತಿಕ್‌ ಮುದ್ದೊ ಮನಾಂತ್‌ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಹೊವಾಚಾ ಸಾಕ್ಷಿನಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೆಖಾತ್‌.