ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಭವರಿಂ ಸುಮಾರ್‌ 6,700 ಭಾಸೊ ಉಲೈತಾನಾ, ಬೈಬಲ್‌ ಸತಾಂಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್‌ ಪರ್ಗಟುಂಕ್‌ ಭಾಷಾಂತರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಅಸಲೊ ಜಾಗತಿಕ್‌ ಮುದ್ದೊ ಮನಾಂತ್‌ ಘೆವ್ನ್ ಜೆಹೊವಾಚಾ ಸಾಕ್ಷಿನಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೆಖಾತ್‌.