ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬೈಬಲ್‌

ಆನ್‌ಲೈನಾರ್‌ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚ್‌ ವಾ ಆಯ್ಕೊಪಾಚೆಂ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಕರ್‌. ಪವಿತ್ರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ೦ಚೆಂ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾಷಾಂತರ್‌ ನಿಖರ್‌ ಆನಿಂ ವಾಚು೦ಕ್‌ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್‌ ಪುರ್ತೆ೦ ವ ವಾಂಟೆಭಾಗಾನಿಂ 100 ವಯ್ರ್ ಭಾಸಾನಿಂ ಛಾಪಿತ್‌ ಕೆಲಾಂ. (ಸದ್ದ್ಯಾಕ್‌ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ೦ತ್‌ ಲಾಬ್ಚೆನಾಂ.) ಸತ್ರಾ ಕರೊಡಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್‌.

 

ಮಾಫ್ ಕರಾತ್, 'ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾಷಾಂತರ್' ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಷೆಂತ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ನಾ. ದುಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ವಿಂಚಾತ್.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಾಷೆಚಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ ಲಾಭ್ತೆಲಿ: