ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

ವಾಚ್‍ಟವರ್‌ ಆನಿಂ ಅವೇಕ್‌! ಪತ್ರಿಕಾಂ

ಬೈಬಲಾಚೆರ್‌ ಹೊಂದ್ವೊನ್‌ ತಯಾರ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿ೦ ಪತ್ರಿಕಾಂ 150 ಪ್ರಾಸ್‌ ಚಡಿತ್‌ ಭಾಸಾಂನಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಕರು೦ಕ್‌ ಮೆಳ್ತಾತ್‌. ಬೈಬಲ್‌ ಪ್ರೊಫೆಸಿಂಚಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೆರ್‌ ಸಂಸಾರಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆ ಮಹತ್ವ್ ವಾಚ್‍ಟವರ್‌ ದಾಕೈತಾ. ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್‌ ಲೊಕಾಕ್‌ ಭುಜ್ವಣ್‌ ಲಾಭೈತಾ ಆನಿಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಚಡೈತಾ. ಅವೇಕ್‌! ಪತ್ರಿಕಾ ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾಂಚಾ ಸಮಸ್ಯಾ೦ಕ್‌ ಫುಡ್ ಕರು೦ಕ್‌ ಮದತ್‌ ದಿತಾ. ತಶೆ೦ಚ್‌ ಶಾಂತೆನ್‌ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಜೀವಿತಾ ಖಾತಿರ್‌ ರಚ್ನಾರ್‌ ಜೆಹೋವಾನ್‌ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆ ಥೈ೦ ಭರ್ವಾಸೊ ಚಡಯ್ತಾ.

 

ಮಾಫ್ ಕರಾತ್, ಹ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಷೆಂತ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ಚಿನಾ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಾಷೆಚಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ ಲಾಭ್ತೆಲಿ: