ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ್‌ ಆಯ್ಕೊಪಾಚಿಂ ನಾಟಕಾಂ ರುಪಾನಿಂ ಬೈಬಲ್‌ ಕೃತ್ಯಾಂಚೆಂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕಾಯಾತ್‌. ಜಶೆ೦ ವೆವೆಗ್ಳೆ ತಾಳೆ-ಘಡಿತಾಂಚೊ ಆವಾಜ್‌ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಬೈಬಲ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟ್‌ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್‌ ಸುಲಭ್‌ ಜಾತೆಲೆಂ.