ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚಾ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಕ್ ಪರ್ತಿ

ಜೆಹೊವಾಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ)

ನಾಟಕಾಂ ರುಪಾನ್‌ ಬೈಬಲ್‌ ವಾಚ್ಪಾ೦

ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತ್‌ ಆಯ್ಕೊಪಾಚಿಂ ನಾಟಕಾಂ ರುಪಾನಿಂ ಬೈಬಲ್‌ ಕೃತ್ಯಾಂಚೆಂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕಾಯಾತ್‌. ಜಶೆ೦ ವೆವೆಗ್ಳೆ ತಾಳೆ-ಘಡಿತಾಂಚೊ ಆವಾಜ್‌ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಬೈಬಲ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟ್‌ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್‌ ಸುಲಭ್‌ ಜಾತೆಲೆಂ.

 

ಮಾಫ್ ಕರಾತ್, ಹ್ಯಾ ಥರಾಚೆಂ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಷೆಂತ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ಚಿನಾ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಾಷೆಚಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಸೂಚಿ ಲಾಭ್ತೆಲಿ: