ವಿಷಯ್ ಸೂಚಿಂಕ್ ಪರ್ತಿ

ಮಾಫ್‌ ಕರ್‌ ತುವೆಂ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪಾನ್‌ ತುಮ್ಕಾ೦ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ಚೆನಾಂ.

ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ಚಾಕ್‌ ಶಿಫಾರಸ್‌ ಕರ್ತಾ೦ವ್‌ ವ ಸಕೈಲ್‌ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್‌ ಸಾಧನ್‌ ವಾಪಾರ್‌.

 

ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ ನವ್ಯಾನ್‌ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೊ ಸಂಗ್ತಿ ಪಳೆ.

About Jehovah’s Witnesses

Learn more about us. Find out where we meet, how to contact us, and how you can request a free Bible study.