Naj Kumam Dios chiyabʼ naj kutxaa (1 Pedro 3:12)

Naj Jehová chabʼ naj kutxaa (Salmos 65:2). Chiyoche naj chikalel tet tzet chihekʼ yin kupixan.

Asanne tet naj Jehová jojachtxaaloj.

 Chiskeʼ jakʼanabʼ yetoj naj Kumam Dios yibʼantoj puuch tzetal (1 Juan 5:14)

Qʼantej tet naj Kumam Dios tol jojabʼ chiswaʼne naj yochbʼen sat txʼotxʼ txʼootxʼ tiʼ haxkaxataʼ yuul satkan.

Chachtxaali yin sbʼi naj kukolomal Jesús. Keytuʼ jojun jatxʼoxonʼeltoj jayuwaldiosal tet naj, yuhaxka tzet swaʼne naj jawin.

Qʼantej tet naj Dios jakolbʼanil, jawaʼnen swatxʼilal, junoj janaa, niʼoj jalobʼee, junoj japichil yetoj junoj jamulnahil. Chaqʼanon yip wan yaʼey tet naj. Chaqʼanon yip wan yaʼey tet naj.