Yetoj jun JW Library tiʼ jach tiʼ jojawoche jojawawtehaaj an jajuun. Jayet lalan jawawtenaaj jojtxaxoʼkoj jun menú jawuu. Yetoj jachoktoj yin wan funciones tiʼ, tejan jojapizʼeytoj bʼey chiʼal oxebʼ puntos yuul sat chʼen.

Yetoj jachoktoj yin wan funciones tiʼ, tejan jojapizʼeytoj bʼey chiyalaʼ «Más», chiʼal bey yuul sat chʼen.

Waʼne jaxka tzet chiyun yaley titiʼ jaxka yet jojawahonok jalectura yin xolilal:

 Tzet chiyun kukʼexbʼan junoj tiʼe

Chiskeʼ jakʼexbʼan jun capítulo yin junojxa tiʼe ma an juun lalan jawatenʼaaj tuʼ.

  • Pitzʼeytoj bʼey chiʼal jun tzʼibʼ keytuʼ jojunawilon wan ekʼaltiʼe ey elnajxatej jun texto lalan jawawtenʼaaj tuʼ. Bʼey xikin sat chʼen jojaʼloj jun bʼelan tiʼe wan kaw chaqʼambʼalne. Chiʼapax kʼaloloj an juun La Atalaya yin leguaje sencillo titiʼ. Chiskeʼ paxkʼal jatzʼibʼeneytoj sbʼi junoj tiʼeʼ katuʼ jojilchahok wan ekʼal, tujan tiʼeʼ jawu.

  • Wan tiʼe kʼamto chawaʼ descargar ey jun asun eyok yin skʼuul jebʼ. Pitzʼeytoj jun tiʼe bʼey chawoche chawaʼ descargar an juun tuʼ. Jun asun jojkʼeyahoj yetoj laawoj jawaqʼon descargar. Pitzʼeytoj yibʼan jun tiʼe tuʼ junelxa keytuʼ jojunachahonok jawawtenʼaaj an.

 Tzet chiyun kaʼon chʼibʼ wanoj tzʼibʼ

Chiskeʼ jawaʼon chʼibʼ wan tzʼibʼ keytuʼ jojunawawtenʼaaj yin subʼutaj.

Pitzʼeytoj bʼey chiyalaʼ Formato de la letra katuʼ chamasonekʼ jun controlador yet jojawahon chʼibʼooj katuʼ yetoj jawaʼon yalixhbʼojheytej wan tzʼib tuʼ. Jaxka junun wan tzʼibʼ tuʼ keykʼaltuʼ jojun yaal bʼey JW Library.

 Tzet chiyun kukʼexbʼan yili junoj texto

Ey junun wan chiskeʼ kilon yin echele matol yin tzʼibʼ. Pitzʼeytoj yet jojakʼexbʼaneni jaxka yuul sat chʼen.

  • Ver imagen: Ta chapitzʼeytoj bʼey jun dibujo ti tiʼ chiskeʼ jawiloni wan qʼane elnajxatej yin xaj juun. Ey junun wan anima chisikʼlen jun tiʼ jaxkataʼ an juun yet bʼit, yutol jaxka tuʼ chiyil jebʼ yin watxʼ jaxkakʼal yehoktoj yuul an.

  • Ver texto: Maj chisikʼlen wan tzʼibʼ. Jaxka tuʼ, chiskeʼ jawilon wan textos jaxkataʼ jantaj junun wan tzʼibʼ sikʼbʼilxa jawu tuʼ keykʼalpaxtuʼ chiyun jawoktoj yin enlace.

 Tzet chiyun kuqʼambʼalnen jun «Abrir en...»

Bʼey chiyalaʼ Abrir en... chiskeʼ jawihloni waanxa tzetal bʼey JW Library yetoj wanoxa aplicaciones.

Pitzʼeytoj bʼey chiyalaʼ Abrir en... keytuʼ jojunawilon jun bʼelan xolilal elnajxatej. Chiskeʼ jasikʼlen bʼey chiyalaʼ Abrir en BIBLIOTECA EN LÍNEA yet jojajajon xaj an juun lalan jawawtenʼaaj tuʼ bʼey BIBLIOTECA EN LÍNEA Watchtower.

 Tzet chiyun kahonok an Biblia yin xolilal yet chikuseyonkil an

Yet jojapitzʼoneytoj junoj texto yuul an Biblia yuul junoj an juun, yin skʼuul jojal jun versículos tuʼ. Pitzʼeytoj bʼey chiyalaʼ Personalizar —chiʼilchay yalan wan versículos— yet chasikʼlen an Biblia xaxjawaʼ descargar katuʼ chawhonok an yin xolilal.

Pitzʼeytoj bʼey chiyalaʼ Añadir matol Quitar chiskeʼ jawahon oktoj matol chawiheltej junoj an Biblia. Pitzʼkaney jaqʼabʼ yibʼan junoj an Biblia katuʼ chamason aatoj an yibʼan matol yalan keytuʼ jojunawilon xolilal an.

Il jun artículo «Aʼ descargar wan Biblia katuʼ chawahonok an yin xolilal (iOS)» yet joj ja wiloneloj jawahon eytoj an Biblia bʼey JW Library.

Jaxka smulnahil wan xax bʼinanele tiʼ jaʼ yet febrero 2015 xʼeltej jebʼ yin jun versión JW Library 1.4, jakʼal yetoj jun iOS 6.0 chixhale sbʼa yetoj jun version xʼeltej sataj. Ta kʼamto wantiʼ yuul chʼen jatelefono, waʼne jaxka tzet chiyun yaley bʼey jun artículo “Chahokoj jaqʼambʼalneni JW Library (iOS)», bʼey chiyalaʼ «Ilaʼ junun kʼu wan tzetal akʼto».