Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Kas-ano di Man-adal si Bibliya?

Kas-ano di Man-adal si Bibliya?

Buyaem nan video ta ilaem no kas-ano di man-adal si Bibliya.

AMMUEN DI AD-ADO PAY

URNOS DI PANAGADAL SI BIBLIYA

Manpa-iyadalka si Bibliya

Manpa-iyadalka si Bibliya ay maga di bayadam sin oras ya lugar ay laydem.