Ammuem no kas-ano ay makatulong di Bibliya en sik-a ay mangsungbat sin importante ay salsaludsod maipanggep si biyag.