Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Apay ay Man-adalka si Bibliya?

Apay ay Man-adalka si Bibliya?

Ammuem no kas-ano ay makatulong di Bibliya en sik-a ay mangsungbat sin importante ay salsaludsod maipanggep si biyag.

Ilaen Amin

MAIPANGGEP EN DAKAMI

Manpa-iyadalka si Bibliya

Manpa-iyadalka si Bibliya ay maga di bayadam sin oras ya lugar ay laydem.