Skip to content

Dadin Saksi en Jehova

Pilien di pangalkali Kankanaey

Libre ay Manpa-iyadalka si Bibliya

Ay laydem ay mataptapian di ammom maipanggep si Bibliya? Mabalin ay manpa-iyadalka si Bibliya ed bebeeyyo ay maga di bayadam. Kompletuem dadin impormasyon isnan baba.