Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Libre ay Manpa-iyadalka si Bibliya

Ay laydem ay mataptapian di ammom maipanggep si Bibliya? Mabalin ay manpa-iyadalka si Bibliya ed bebeeyyo ay maga di bayadam. Kompletuem dadin impormasyon isnan baba.