Tinaw-en ay man-aabat dadin Saksi en Jehova si dakdake ay grupo sin tulo ay agew ay kombensyon-da. Ammuem di ad-ado pay maipanggep sinnaey tinaw-en ay okasyonda.