Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Apay ay Man-adalka si Bibliya?

Sungsungbatan di Bibliya dadin importante ay saludsod maipanggep si biyag dadin minilyon ay ipogaw isnan intiro ay lubong. Ay laydem ay esaka en daida?

Kas-ano di Man-adal si Bibliya?

Ammo-ammo di ado dadin Saksi en Jehova isnan intiro ay lubong ay man-iur-urnosda si libre ay panagadal si Bibliya. Ilaem no kas-ano ay maam-amag na.

Sino di Maam-amag ed Kingdom Hall?

Buyaem nan video ta mailam ay mismo.

Manpa-iyadalka si Bibliya

Manpa-iyadalka si Bibliya ay maga di bayadam sin oras ya lugar ay laydem.

Gimong Dadin Saksi en Jehova

Ammuem no into di pan-gigimonganmi ya kas-ano kami ay mandaydayaw.

Statistics Isnan Intiro ay Lubong

  • 240—Dagdaga ay kad-an dadin Saksi en Jehova

  • 8,340,982—Dadin Saksi en Jehova

  • 10,115,264—Maiyad-adalan si Bibliya

  • 20,085,142—Inmatendar sin pangnemneman si nateyan Jesu Kristo

  • 119,485—Kongregasyon