Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Drama ay Naibasar si Bibliya

Man-download-ka si drama ay naibasar si Bibliya, ya ammuem dadin importante ay karakter ya paspasamak sin Bibliya. Wada abe sin Sign-language video.

Manpilika si pangalkali sin language box, ya i-click-mo di Inapen ta ilaem dadin drama ay wada sin sana ay pangalkali. I-type-mo di paset di titulo ta ilaem di kaibatoganna ay drama.

 

Pasensiya, maga pay laeng na sin pangalkalim.

Wada dinnaey ay pangalkali sin danaey ay page: