Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Naidrama ay Pannakabasa di Bibliya

Ipeeymo sin nemnemmo din naidrama ay pannakabasa di Bibliya babaen sin ma-download ay nairekord ay audio ay wada di sound effects, original music, ya komentona. Wada abe di sign-language video na.

Manpilika si pangalkali sin language box, ya i-click-mo di Inapen ta ilaem no sino di naidrama ay pannakabasa di Bibliya di wada sin sana ay pangalkali. I-type-mo di paset di titulo ono ngadan di Bibliya ta mailam no wada di nairekord ay audio na.

 

Pasensiya, maga pay laeng na sin pangalkalim.

Wada dinnaey ay pangalkali sin danaey ay page: