Skip to content

Dadin Saksi en Jehova

Pilien di pangalkali Kankanaey

Mosika Para sin Panagdaydayaw di Kristiyano

Man-download-ka sin nangkamamayat ay nairekord ay kankanta ay pangidaydayaw en Jehova ay Diyos. Wada di vocal, orchestral, ya instrumental ay mosika.

 

Pasensiya, maga pay laeng na sin pangalkalim.

Wada dinnaey ay pangalkali sin danaey ay page: