Skip to content

Dadin Saksi en Jehova

Pilien di pangalkali Kankanaey

Sino di Sekreto di Naragsak ay Biyag di Pamilya?

Sino di Sekreto di Naragsak ay Biyag di Pamilya?

Sino di kanam . . .

  • layad?

  • pilak?

  • wada pay di udom?

 NO SINO DI KANAN DI BIBLIYA

“Naragsak dadin mandengdengnge ya mantungtungpal sin kali di Diyos.”​—Lucas 11:28, New World Translation.

NO SINO DI MAIBADANGNA EN SIK-A NO PATIEM NA

Maanapam di tet-ewa ay layad.​—Efeso 5:28, 29.

Mariknam di tet-ewa ay respito.​—Efeso 5:33.

Maga di pandanagan di pamilya.​—Marcos 10:6-9.

 AY TET-EWA AY KAPAPATI DI IBAGBAGA DI BIBLIYA?

Aw, begew sin duwa ay rason:

  • Urnos di Diyos di panagpamilya. Kanan di Bibliya ay si Jehova di “napoan di ngadan . . . di am-in ay pamilya.” (Efeso 3:14, 15) Laydenna ay kalien ay nawada di pamilya gapo ta in-urnos en Jehova. Apay ay importante na?

    Nemnemem: No nalaydanam di esa ay putahe, ya laydem ay maammuan no sino dadin rekadona, sino di pandamagam? Siyempre, din nan-uto.

    Kaman nisa abe no layden tako ay maammuan di sekreto di naragsak ay pamilya. Kasapolan ay manpaitdo tako en Jehova tan sisya di Nangi-urnos si pamilya.​—Genesis 2:18-24.

  • Isakit Apo Diyos sik-a. Masirib di pamilya no manpabalakadda en Jehova babaen sin Kalina. Apay? “Tan isaksakit ya ay-ayowananas dakayo.” (1 Pedro 5:6, 7) Interesado si Jehova si usto sin pansayaatam​—yan kanayon ay epektibo dadin balakadna!​—Proverbio 3:5, 6; Isaias 48:17, 18.

 NEMNEMEM

Kas-ano ay manbalinka ay mayat ay asawa ay lalaki, asawa ay babai ono ama ya ina?

Sungbatan di Bibliya sa ay saludsod sin EFESO 5:1, 2 ya COLOSAS 3:18-21.