Skip to content

Dadin Saksi en Jehova

Pilien di pangalkali Kankanaey

Ay Tet-ewa ay Matago Kasin Dadin Natey?

Ay Tet-ewa ay Matago Kasin Dadin Natey?

Sino di kanam . . .

  • aw?

  • aga ono adi?

  • siguro?

 NO SINO DI KANAN DI BIBLIYA

‘Tagoen di Diyos kasin am-in dadin natey.’​—Inam-amag 24:15, Kalin Diyos.

NO SINO DI MAIBADANGNA EN SIK-A NO PATIEM NA

Maliwliwaka no wada di enggay natey ay laylaydem.​—2 Corinto 1:3, 4.

Adika omegyat si patey.​—Hebreo 2:15.

Tet-ewa ay namnama ay makadwam kasin dadin enggay natey ay laylaydem si biyag.​—Juan 5:28, 29.

 AY TET-EWA AY KAPAPATI DI IBAGBAGA DI BIBLIYA?

Aw, begew sin tulo ay rason:

  • Di Diyos di namarsua si Biyag. Kanan di Bibliya ay si Jehova ay Diyos di “poon di biyag.” (Salmo 36:9; Inam-amag 17:24, 25) Di nangidawat si biyag di amin ay matmatago et kabaelanna abe ay itauli di biyag din enggay natey.

  • Tinago di Diyos dadin natey ay ipogaw ed nabaon. Mabasa sin Bibliya di wao ay ipogaw ay natago kasin isnan daga​—anan-ak, lallalaki, ya babbabai. Katkatey di udom, ngem di esa et enggay naiponpon si upat ay agew!​—Juan 11:39-44.

  • Laydelayden di Diyos ay amagen kasin na. Kagkagege en Jehova di pese; ibilangna ay kalaban na. (1 Corinto 15:26) Laydelaydenna ay panpatinggaen na. Kailiwna ay taguen kasin dadin natey ay wada sin lagipna, ya maila ay manbiyagda kasin isnan daga.​—Isaias 25: 8, New World Translation.

 NEMNEMEM

Apay ay mabakes, manakay ono maam-ama ya matey tako?

Sungbatan di Bibliya sa ay saludsod sin GENESIS 3:17-19 ya ROMA 5:12.