Skip to content

Dadin Saksi en Jehova

Pilien di pangalkali Kankanaey

Sino di Mapasamak sin Masanguanan?

Sino di Mapasamak sin Masanguanan?

Di lubong ngata yan . . .

  • mantultuloy ay kaman nina?

  • kumarkaro di kinadakesna?

  • mumaymayat?

 NO SINO DI KANAN DI BIBLIYA

“[Di] Diyos . . . ponasana din am-in ay lowa da, et maga kasin di matey, maga abe di manladingit ya man-oga, ya maga abe di sakit, tan am-in dana ay wada ed idi et namaga.”​—Naipaammo 21:3, 4, Kalin Diyos.

NO SINO DI MAIBADANGNA EN SIK-A NO PATIEM NA

Naragsak ya makapnek ay ubla. ​—Isaias 65:21-23.

Maganto di sakit, pese ono patey ya amin ay klase di rigat.​—Isaias 25:8; 33:24.

Naragsak ay mankakadwa di pamilya ya man-gagayyem si eng-enggana.​—Salmo 37:11, 29.

 AY TET-EWA AY KAPAPATI DI IBAGBAGA DI BIBLIYA?

Aw, begew sin duwa ay rason:

  • Kabaelan di Diyos ay tungpalen di karina. Sin Bibliya, si Jehova ay Diyos enggay di makwani ay “manakabalin am-in” tan maga di limitasyon di pannakabalinna. (Naipaammo 15:3) Isunga kabaelanna ay itungpal di karina ay pamayaten di kasaad di lubong tako. Kanan di Bibliya, “ngem mo si Diyos pay et kabaelana di am-in.”​—Mateo 19:26.

  • Layden di Diyos ay itungpal di karina. Kas pagarigan, kailiw Jehova ay itauli di biyag dadin natey ay ipogaw.​—Job 14:14, 15, New World Translation.

    Ipaila abe di Bibliya ay si Jesus, di Anak di Diyos, et inagasanna dadin mansakit. Apay ay inamagna na? Gapo ta laydenna. (Marcos 1:40, 41) Inpaila en Jesus si usto din og-ogali en Amana sin layadna ay tumulong sin mankasapolan.​—Juan 14:9.

    Sigurado ay layden Jehova ya si Jesus ay badangan datako ay mawad-an si naragsak ay masanguanan!​—Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.

 NEMNEMEM

Kas-ano ay pamayaten di Diyos di lubong?

Sungbatan di Bibliya sa ay saludsod sin MATEO 6:9, 10 ya DANIEL 2:44.