Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Libro ya Brosyur no Man-adal si Bibliya

Adalem di nanduduma ay topiko di Bibliya ay usarem dadin libro ya brosyur ay mabalin mo ay i-download. Wada abe dadin nairekord si audio ay liblibro ya sign-language video sin nanduduma ay pangalkali.

Manpili ka si pangalkali sin language box, ya i-click-mo din Inapen ta ilaem dadin publikasyon ya din udom ay format sin sana ay pangalkali. I-type-mo di paset di titulo ta ilaem dadin kaibatogan na ay publikasyon.

 

VIEW
Grid
Listaan

Sino Din Mabalin ay Itdo di Bibliya en Datako?

Posible ay Manbalin ay Naragsak di Pamilyam

Sino Dadin Mangam-amag sin Panlayadan Jehova Edwani?

Itdoam Anan-akmo

Ay Laydem ay Maammoan di Kinapodno?

Ay Tet-ewa ay Matago Kasin di Natey?

Panganapan Tako sin Songbat Dadin Napapateg ay Salodsod si Biyag?

Sino di Maibagam si Bibliya?

Sino di Tet-ewa ay manturturay isnan Lobong?

Sino di Turay di Diyos?

Sino di Tolbek di Naragsak ay Biyag di Pamilya?

Sino di Maibagam Maipanggep si Masangoanan?

Dadin udom ay updates sin digital ay publikasyon et mabalin ay maga pay laeng sin naimprinta ay edisyon.