Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Our Christian Life and Ministry—Meeting Workbook

Maila sin Life and Ministry Meeting Workbook dadin eskedyol ya dadin maadal sin linawas ay programa di panagbasa si Bibliya ya esa na sin linawas ay gimgimongen dadin Saksi en Jehova.

 

Pasensiya, maga pay laeng na sin pangalkalim.

Wada dinnaey ay pangalkali sin danaey ay page: