Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Online ay Bibliya

Manbasa ya mandengngeka si Bibliya online, ono man-download-ka si libre ay audio recordings ya dadin video di sign-language ay naibasar sin Bibliya. Din New World Translation of the Holy Scriptures et kostokosto, nalaka ay mabasa ay pataros di Bibliya. Naipablaak si nasurok ay 120 ay pangalkali di intiro ono din udom ay paset na. Naiwaras di nasruok ay 200 milyon ay kopya.

 

Pasensiya, di New World Translation et maga pay laeng sin pangalkalim. Manpilika sin udom ay pangalkali.

Wada dinnaey ay pangalkali sin danaey ay page: