Skip to content

Dadin Saksi en Jehova

Pilien di pangalkali Kankanaey

Mairekomenda ay Publikasyon

Basaem online ono i-download-mo dadin barbaro ay isyu di magasin ay Watchtower ya Awake! ya udom pay ay publikasyon ay wada isnan baba. Dengngem dadin libre ay nairekord si audio ay panbasaan sin ado ay pangalkali. Buyaem ono i-download-mo dadin video sin ado ay pangalkali pati sin sign language.

Manpilika si pangalkali sin language box, ya i-click-mo din Inapen ta ilaem dadin publikasyon ya udom ay format ay wada sin sana ay pangalkali.

 

VIEW
Grid
Listaan

Posible ay Manbalin ay Naragsak di Pamilyam

Mayat ay Damag ay Nalpo en Apo Diyos!

Sino Din Mabalin ay Itdo di Bibliya en Datako?

What Happens at a Bible Study?

Why Study the Bible?

What Happens at a Kingdom Hall?

Sino Dadin Mangam-amag sin Panlayadan Jehova Edwani?

Itdoam Anan-akmo

Ay Laydem ay Maammoan di Kinapodno?

Dadin udom ay updates sin digital ay publikasyon et mabalin ay maga pay laeng sin naimprinta ay edisyon.