Skip to content

Skip to secondary menu

Dadin Saksi en Jehova

Kankanaey

Pasensiya, maga din page ay an-anapem.

Maymayat no manrugika sin home page-mi, ono usarem dadin links isnan baba.

Mairekomenda ay Publikasyon

Ilaem dadin kabaruan ay naipeey ya mairekomenda ay publikasyon.

Maipanggep Dadin Saksi en Jehova

Ammuem di ad-ado pay maipanggep en dakami. Ammuem no into di pan-gigimonganmi, no kas-ano ay makontak dakami, ya kas-anoka ay manpa-iyadal si Bibliya ay libre.