ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ ಮೇ–ಜೂನ್ 2021

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಮುರಿಯಬೇಡಿ

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಲಿಸಿ

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು