ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಮಾರ್ಚ್‌ 22-28

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 13-14

ಮಾರ್ಚ್‌ 22-28
  • ಗೀತೆ 81 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  • ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು (1 ನಿ.)

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

  • ಗೀತೆ 137

  • ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಯಾಕೆ? —ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು: (8 ನಿ.) ಚರ್ಚೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ನಂತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ: ಸಹೋದರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಧೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು? ಧೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗ್ತು?

  • ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಯಾಕೆ? —ತಾಟಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು: (7 ನಿ.) ಚರ್ಚೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ. ನಂತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ: ಸಹೋದರನಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯ್ತು? ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು? ಯಾವ ವಿಷಯ ಅರ್ಥಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು?

  • ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: (30 ನಿ.) ಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಪ್ಯಾರ 14-19

  • ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾತುಗಳು (3 ನಿ.)

  • ಗೀತೆ 128 ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ