ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಜ್ಞ, ಮುಂದೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ ನವೆಂಬರ್ 2020

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ ಮೋಶೆ

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸಲು ಯಜ್ಞ