ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ

1. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ನಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ. ಸಭಾ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬೈಬಲಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮೂಲತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರರು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.—ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆ ಪು. 282.

ಆರಂಭದ ಮಾತುಗಳು

 2. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂತ್ರ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಬೇಕು.

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

  3. ಭಾಷಣ: ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರಮೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭಾಷಣ ನೀಡ್ಬೇಕು. ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕನಿಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ ಮೊದಲ  ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾದ್ರೂ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

 4. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ: ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಚರ್ಚೆ. ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ತಿ ಇಲ್ದೆ ನೇರವಾಗಿ ಶುರುಮಾಡಿ. ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡಲಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಬಹುದು. ಉತ್ತರ 30 ಸೆಕೆಂಡಿನೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು.

  5. ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ: ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹೇಳ್ದೆ ನೇರವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಏರಿಳಿಸಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಓದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓದುವ ಭಾಗಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿ ನೇಮಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು.

ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ

 6. ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಸಾರುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ದೇಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪುಟ 1 ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆರಂಭದ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಭೇಟಿ ನೇಮಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರಕರು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋ “ಈ ವಚನ ಕೆಳಗಿನ ಬೋಧನಾ ಸಲಕರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ” ಎಂಬ ಭಾಗ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇಮಕವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷ್ಯವನ್ನು ತುರುಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬಹುದು.

 7. ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುವನು.

 8. ಆರಂಭದ ಭೇಟಿ: ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಸಹೋದರಿಗೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯನ್ನೇ, ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮನೆಯವರಾಗಿ ನೇಮಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು ಕುಳಿತೋ ನಿಂತೋ ಅಭಿನಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಂದನೆಯಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು.

 9. ಪುನರ್ಭೇಟಿ: ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಸಹೋದರಿಗೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯನ್ನೇ, ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮನೆಯವರಾಗಿ ನೇಮಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೇಮಿಸಬಹುದು. (ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆ 5/97 ಪು. 2) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು ಕುಳಿತೋ ನಿಂತೋ ಅಭಿನಯಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭದ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು. ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು.

 10. ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಸಹೋದರಿಗೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯನ್ನೇ, ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮನೆಯವರಾಗಿ ನೇಮಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೇಮಿಸಬಹುದು. (ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆ 5/97 ಪು. 2) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು  ಕುಳಿತೋ ನಿಂತೋ ಅಭಿನಯಿಸಬಹುದು. ಬೈಬಲ್‌ ಪಾಠ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರು ಆಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು. ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಆರಂಭದ ಮಾತು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಸಮಾಪ್ತಿ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾರ ಓದಬಹುದು ಇಲ್ಲಾ ಬಿಡಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.

 11. ಭಾಷಣ: ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಸಭೆಗೆ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ

 12. ಗೀತೆ ನಂತ್ರ ನಡೆಯುವ 15 ನಿಮಿಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗಗಳು ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಬೇಕು.

  13. ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ: ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. (ಹಿರಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಮಾಡ್ಬಹುದು.) ಚರ್ಚೆ ನಡಿಸಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನ ನಡಿಸುವವರು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ವಚನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಅಧ್ಯಯನ ನಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೇ ಪ್ಯಾರಗಳನ್ನು ಎಳೀಯದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ನಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ. ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಏನ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಡಿಸುವವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಗಳನ್ನು ಓದದೇ ಬಿಡಬಹುದು.

ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾತುಗಳು

  14. ಮೂರು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವನು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ರ ತಿಳಿತೀವಿ, ಏನ್‌ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವನು. ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಹೇಳ್ಬಾರದು, ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾತುಗಳ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ( ಪ್ಯಾರ 13 ಮತ್ತು  17 ನೋಡಿ.) ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಟ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು.

ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡೋಣ

 15. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಟಕ್ಕೆ ತರಲೇಬೇಕು (ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಪ್ರತಿ ಆಗಿರಬಹುದು). ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಗತಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಲಹೆ ನೀಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪಾಠದ ನಂಬರ್‌ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಿ” ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಿಬಾರದು.

ಸಲಹೆ

  16. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೇಮಕ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಗತಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಬಾರದು. ನೇಮಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶಂಸೆ ನೀಡಿ ಆ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠದ ಯಾವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಹುದು. ಕೂಟ ಆದ ಮೇಲೋ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಶಾಲೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಆಗೋ ಸಲಹೆಯನ್ನು  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಈ ಸಲಹೆ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾಠದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷ್ಯ  ಪ್ಯಾರ 17,  22 ಮತ್ತು  24 ರಲ್ಲಿದೆ.

ಸಮಯ

     17. ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸಮಯ ಮೀರಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಡಿಸುವವರು ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಖಾಸಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ( ಪ್ಯಾರ 24 ನೋಡಿ.) ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಟ 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು.

ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಭೇಟಿ

 18. ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಭೇಟಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 30 ನಿಮಿಷದ ಸೇವಾ ಭಾಷಣ ನೀಡುವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವ ಮೊದಲು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಲಿಯುವ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದ್ರೆ ಓದಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿಬೇಕು. ಭಾಷಣದ ನಂತ್ರ ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ತಾವು ಆರಿಸಿದ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಟ ಮುಗಿಸುವರು. ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಹೋದರನನ್ನು ಅವ್ರು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸಂಚರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಭೇಟಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪತರಗತಿ ನಡೆಸಬಾರದು. ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರುವಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೂಟ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸೇವಾ ಭಾಷಣ ನೀಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪು ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು.

ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಥವಾ ಅಧಿವೇಶನ ವಾರ

 19. ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಥವಾ ಅಧಿವೇಶನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆ ವಾರದ ಕೂಟದ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಓದಿ ಕಲಿಯಬೇಕು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯ ವಾರ

 20. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ದಿನ ವಾರಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಕೂಟ ನಡಿಸ್ಬೇಕು.

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ

 21. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನನ್ನು ಹಿರಿಯ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ( ಪ್ಯಾರ 5-11 ನೋಡಿ.) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ನೇಮಕ (S-89) ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆಪಕ್ಷ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು.

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

  22. ಪ್ರತಿವಾರ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. (ಹಿರಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಕೂಟ ನಡಿಸಬಹುದು.) ಅವನು ಕೂಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್‌ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಟದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾಗವನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೂಟ ನಡಿಸಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನ್ನು ಬೇರೆ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನೇಮಿಸ್ಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರಲು ಸಹ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಿರಿಯನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ  ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಡಿ. ಕೂಟ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋ ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ( ಪ್ಯಾರ 14 ಮತ್ತು  17 ನೋಡಿ.) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೈಕ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ವಾಗ ಭಾಷಣಗಾರರು ಮೇನ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಬಲ್‌ ಓದುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಭಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನತ್ರ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್ತೆ.

ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯೋಜಕ

 23. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇಮಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಟದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರೋ ಬೇರೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಯೋಜಕನು, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕೂಟದ ನೇಮಕಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು.

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರ

   24. ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವೀ ಭಾಷಣಗಾರ ಹಿರಿಯನನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕರು ಮಾಡುವ ಭಾಗಗಳ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಭಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ, ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಮತ್ತು ಸಭಾ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆ ಸೇರಿದೆ. ( ಪ್ಯಾರ 17 ನೋಡಿ.) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಇರೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇರೆಬೇರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಸಹಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಕದ ನಂತರ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಉಪತರಗತಿ

 25. ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಸಭೆಗಳು ಉಪತರಗತಿ ನಡಿಸ್ಬಹುದು. ಉಪತರಗತಿ ನಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಸಲಹೆಗಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಸಹಾಯಕ ಸೇವಕನನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಈ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಮತ್ತು ನೇಮಕವನ್ನು ಅರ್ಹರಾದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಂತ ಹಿರಿಯರ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸಲಹೆಗಾರ  ಪ್ಯಾರ 16 ರಲ್ಲಿರೋ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಎಂಬ ಭಾಗ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂಬ ಭಾಗ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪತರಗತಿಯವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಬೈಲ್‌, ಟ್ಯಾಬ್‌ ಬಳಸಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು.

ವಿಡಿಯೋಗಳು

 26. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು JW ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌, ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು.