ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರತ್ನಗಳು

ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ನಮಗಿರೋ ಪಾಠ

ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ನಮಗಿರೋ ಪಾಠ

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ (ಯಾಜ 23:5, 6; it-1-E ಪುಟ 826-827)

ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬ (ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ) (ಯಾಜ 23:15, 16; it-2-E ಪುಟ 598 ಪ್ಯಾರ 2)

ಚಪ್ಪರಗಳ ಹಬ್ಬ (ಯಾಜ 23:34; ಕಾವಲಿನಬುರುಜು14 5/15 ಪುಟ 28 ಪ್ಯಾರ 11)

ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಈ ಯೆಹೂದಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ‘ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ.’—ಧರ್ಮೋ 16:15.