ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

ಮಾದರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು

●○ ಆರಂಭದ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲಲ್ಲಿರುವ ಸಲಹೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾ?

ವಚನ: 2ತಿಮೊ 3:16

ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ?

○● ಪುನರ್ಭೇಟಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ?

ವಚನ: ಯೋಬ 26:7

ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲ್‌ ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ?