ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಚಲೇಲ ಮತ್ತು ಒಹೊಲೀಯಾಬ

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020