ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹೊಸ ಲೋಕ ಭಾಷಾಂತರ ಬೈಬಲ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ.