ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದಾಗ

ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿದಾಗ

ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದಾಗ ಆಗೋ ನೋವನ್ನು ತಾಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.