ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಗೀತೆ 149

ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ವಿಮೋಚನಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌:

(ಲೂಕ 22:20)

 1. ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ

  ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂದು

  ಕಾರಣ ನೀ ತೋರಿಸಿದ

  ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯು.

  ಕೊಟ್ಟೆ ಮಗನನ್ನೇ

  ನಮ್ಮ ಉಳಿಸಲು

  ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ

  ಇರಲಾರದು.

  (ಪಲ್ಲವಿ)

  ಯೇಸು ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ

  ಬಿಡಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ,

  ಈ ಬಲಿದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು

  ಆಭಾರಿ ಸದಾ.

 2. ಸ್ವಇಷ್ಟದಿ ಕ್ರಿಸ್ತ

  ಜೀವ ಅರ್ಪಿಸಿದ

  ಪ್ರೀತೀಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ

  ಜೀವ ಮೌಲ್ಯ.

  ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ

  ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

  ಇದೆ ಈಗ

  ಅನಂತಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ.

  (ಪಲ್ಲವಿ)

  ಯೇಸು ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ

  ಬಿಡಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ,

  ಈ ಬಲಿದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು

  ಆಭಾರಿ ಸದಾ.