ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

 ಗೀತೆ 140

ಪಯನೀಯರ್‌ ಜೀವನ

ಪಯನೀಯರ್‌ ಜೀವನ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌:

(ಪ್ರಸಂಗಿ 11:6)

 1. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡೋ ಮುಂಚೆ,

  ಕಣ್ಣಲಿದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ

  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ತಯಾರಾಗುತ್ತೇವೆ.

  ಜನರ ಸಂಧಿಸಿ ಬೀರುತ್ತೇವೆ ನಗೆ

  ಕೇಳಲಿ ಬಿಡಲಿ

  ಸೋಲದೆ ನಾವು ಸಾರುತ್ತೇವೆ.

  (ಪಲ್ಲವಿ)

  ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ,

  ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ

  ಮಾಡುವೆವು ನೀ ಹೇಳುವಂತೆ.

  ಬಿಸಿಲ ತಾಳುತ್ತಾ,

  ಮಳೆಲೂ ಸಾರುತ್ತಾ

  ನಾವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆವು “ಯೆಹೋವ.”

 2. ದಿನವು ಮುಗಿದು, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದು,

  ದಣಿವಾಗಿದ್ದರೂ

  ಮನದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆನಂದ.

  ಸೇರಿತು ತಂದೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಪಣೆ

  ದಿನವೂ ಹರಸೋ

  ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ.

  (ಪಲ್ಲವಿ)

  ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ,

  ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ

  ಮಾಡುವೆವು ನೀ ಹೇಳುವಂತೆ.

  ಬಿಸಿಲ ತಾಳುತ್ತಾ,

  ಮಳೆಲೂ ಸಾರುತ್ತಾ

  ನಾವು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆವು “ಯೆಹೋವ.”