ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯಾವುದು ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ?

ಯಾವುದು ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ?

ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಜೆನಿ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.