ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಲೂಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಲೂಕ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಲೂಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.