ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಮತ್ತಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಮತ್ತಾಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತಾಯ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.