ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 8

ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ

ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಾವು, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು?