ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 7

ಭರವಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ

ಭರವಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ

ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚದೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು?