ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 6

ವಚನಗಳ ಅನ್ವಯ

ವಚನಗಳ ಅನ್ವಯ

ನೀವು ಒಂದು ವಚನ ಓದುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಓದಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಓದಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?