ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 5

ಸರಿಯಾದ ಓದುವಿಕೆ

ಸರಿಯಾದ ಓದುವಿಕೆ

ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಲು, ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು?