ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 4

ವಚನಗಳ ಪರಿಚಯ

ವಚನಗಳ ಪರಿಚಯ

ವಚನ ಓದುವ ಮುಂಚೆ ಕೇಳುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು?