ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 3

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉಪಯೋಗ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉಪಯೋಗ

ಕೇಳುಗರೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಿಸಲು, ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು?