ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 20

ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?