ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 2

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಕೇಳುಗರು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?