ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 19

ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ

ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ

ಕೇಳುಗರ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?