ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 18

ಪ್ರಯೋಜನ ತರುವ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಯೋಜನ ತರುವ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಳುಗರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ‘ಒಳ್ಳೇ ವಿಷಯ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಯಿತು’ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು?