ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಪಾಠ 17

ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ

ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಾರದು?